İhaleler ( Hastane çay ocağı Kantin yeri kiralama ihalesi ilanı )
28 Haziran 2022

 

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ (16 M² LİK) ÇAY OCAĞI-KANTİN YERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

İlçemiz Emirdağ Devlet Hastanesi binasında bulunan 16M²’lik Çay Ocağı-Kantin yerini  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle  36 (Otuzaltı) Ay süre ile 27/07/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’da Hastanemizce  kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

1) İdarenin:

                Adı              :   Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği

                Adres         :   Çilli Mah.15 Temmuz Şehitler Cad. No:165 Emirdağ/Afyonkarahisar   

                Telefon      :    0272 4427056   Faks: 0272 4426762

  

2) Kiraya Verilecek Taşınmazın  :  

                Niteliği - Miktarı  : Kantin-Çay Ocağı 16 M² lik yeri

                Yeri – Kiralama Süresi : Emirdağ Devlet Hastanesi  36 (Otuzaltı)  Ay dır.       

               

3)  Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Alınacağı veya Görülebileceği:

                Şartname ve ekleri (ihale dokümanı) Emirdağ Devlet Hastanesi mesai saatleri içerisinde Satınalma biriminde bedelsiz görülebileceği gibi, ihaleye iştirak edecek isteklilerin  100,00 TL tutar karşılığı Halk Bankası Afyonkarahisar Şubesinde bulunan TR080001200918300005000077 numaralı hesaba yatırarak veya Emirdağ Devlet Hastanesi Veznesine Şartname Bedelini yatırarak ihale dokümanını almaları gerekmektedir.

 

4)  İhalenin:

                Yapılacağı Yer: Emirdağ Devlet Hastanesi Yemekhanesi

                Tarih ve Saati  : 27/07/2022  Saat:14:00   

İhale Usulü      : Açık İhale 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi gereği

                Yıllık Tahmini Bedel: 38.688,00 TL (Elektrik-Su-Doğalgaz-ısınma bedeli yıllık kira bedeline dahil değildir.)

                İsteklilerce Yatırılacak  Geçici Teminat Tutarı : 9.672,00 TL (Dokuzbinaltıyüzyetmişiki.-TL) ( Tahmini Bedelin %25 'i )

 

5)İsteklilerce Sunulması Gereken Belgeler:

5.1-Gerçek Kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi

                5.2-Tebligat için Türkiye de gösterilen adrese ilişkin belge (ikametgâh ilmühaberi).

                5.3-Tüzel kişilerde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası,Meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişiler için düzenlenmiş noter tastikli yetki belgesi,imza sirküleri vekaletname

             5.4-Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tastikli vekaletname veya imza sirküleri

                5.5-Geçici Teminatın Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği Halk Bankası Afyonkarahisar Şubesinde bulunan TR080001200918300005000077 hesabına  yatırıldığını gösterir makbuzlar  veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi kapsamında belirtilen değerlere ilişkin belgeler teklif kapsamında sunulacaktır. 

                5.6-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge

                5.7- İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olmak üzere, SGK Prim Borcu olmadığını gösterir belge

                5.8-İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olmak üzere, Vergi Borcu olmadığını gösterir belge

                5.9-Katılımcı tarafından alınmış olan ( Teknik Şartnameninde katılımcı tarafından imzalanmış,onaylanmış olarak istenilen belgeler arasında sunması gerekmektedir.Ayrıca Teknikşartname Alındı makbuzunun da istenilen belgeler ekinde sunması gerekmektedir)

 

6) Diğer Hususlar:

6.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilenler ile Daha önce Hazineye ait kantin-çay ocağı kiralayıp kira borçlarını ödemeyenlerin ihaleye katılması yasaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale edilmiş ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı; bu ihlalin sözleşme yapıldıktan sonra fark edilmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilecektir. Yine İhale yasaklılığı olanların ihaleye katılması yasaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale edilmiş ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı; bu ihlalin sözleşme yapıldıktan sonra fark edilmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

6.2-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler dosya ve belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Ancak postadaki gecikmeden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.

6.3-İhaleye, sözleşmeye ve taahhüdün gerçekleştirilmesine ait bütün vergi,resim ve harçlarla sözleşme giderleri müşteriye aittir.

6.4-Teklif kapsamında sunulması gereken tüm belgelerin aslı veya Hastane İdaresince onaylı suretleri verilecektir.

 

İLAN OLUNUR

27/06/2022