Kalite Politikamız

AMAÇ :

Bu doküman Emirdağ Devlet Hastanesinde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sisteminin temel ilke ve standartlarına ilişkin politikaları kapsar. Hastanenin Stratejik Plan’ındaki amaç ve hedefler dikkate alınarak oluşturulan bu standartlar kurumun misyonu ve vizyonuna ulaşmasında temel ölçüt olacaktır. Kurumun performansı standartlar temel alınarak değerlendirilecektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Emirdağ Devlet Hastanesi olarak; Hastanemizin en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimler ile "HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ" ve "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME" olarak kalite politikamızı özetleyebiliriz.Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu, Hizmet sunumunda Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyan, Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan hastane olmak ana politikamızdır.

İŞLEYİŞ:

 • Standartlar, tüm birim, bölüm ve bireyler için geçerli olan temel ölçütlerdir. Standardın nasıl karşılanacağı farklı birimlerde değişkenlik gösterebilecektir. Bu nedenle her birimin, mevcut standartlara uyum amacıyla yapacağı çalışmaları belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir.
 • Organizasyon yapısı, kurum içinde farklı birimlerin ve yapıların yönetim işlevlerini yerine getirirken aralarında nasıl bir iletişim sistemi olduğunu, karar verme, danışma, onaylama ve izleme süreçlerini açıklar niteliktedir. Kararlar gerekçelendirilir ve kayıt altına alınır.İşbirliği ve eşgüdümü sağlamak için ortak toplantılar, kurul ve komite çalışmaları gerçekleştirilir.Toplantı kayıtları ve tutanakları hazırlanır.
 • Amaç , Hedefler ve İyileştirme ;Tüm birimler, kurumun misyonu ve vizyonu  ile uyumlu olacak şekilde stratejik amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri planlar ve yürütür.Yürütülen faaliyetlerin hedeflere ve amaçlara ulaşmadaki etkinliğini verilere dayanarak değerlendirir, gerektiğinde günceller.Sağlanan iyileşme ve gelişmenin devamlı ve sürdürülebilir olduğunu izler.
 • Kurum kalite kültürü geliştirme ve kaliteyi iyileştirme faaliyetlerini sürdürür .Kurum Kültürü ;Kurum Kalite İyileştirme çalışmalarını tüm birimlerinde ve tüm çalışanları tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul eder. Üst yöneticilerin ve diğer yöneticilerin liderliğinde hastanede kalite kültürünün yaygınlaştırılması için çaba gösterilir. Bu amaçla, çalışanların kalite yönetimi, kalite iyileştirme konularında bilgi sahibi olması için eğitimler düzenlenir ve uygulanır. Çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenir ve teşvik edilir.
 • Tespit edilen uygunsuzluklara düzeltici faaliyetler, potansiyel uygunsuzluklara önleyici faaliyetler yapılır ve yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir.
 • Bölüm hedeflerine yönelik bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. Bununla birlikte iç tetkik ve öz değerlendirmeleri planlar yürütülmesini sağlar. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında ve iç denetim raporları hakkında üst yönetime rapor verir.
 • Hastanemizin hedef ve politikaları doğrultusunda kaliteli hizmetin artırılması ve korunması yönünde kalite yönetim sistemimizde yer alan dokümanlarda belirlenen görevleri yerine getirir.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 • SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir

 

UYGULAMA

 • Kalite yönetim sistemi; Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinden oluşur. Süreçler; girdileri çıktılara dönüştüren faaliyetler topluluğu olup genellikle süreçteki faaliyetleri ve sırasını tanımlayan bir doküman ve sürecin etkinliğini ölçmek için kullanılmak üzere belirlenmiş bir veya birkaç performans kriteri bulunur.
 • Kalite Yönetim Sistemi süreçleri; prosedürler veya süreç planları ile tanımlanmıştır. Kalite yönetim sisteminin bütünü de bir süreç olarak alınmıştır.
 • Kuruluşumuz, Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini planlamış, belirlemiş olup bu süreçlerin etkileşimi belirlenmiş, süreçler dokümante edilmiş ve uygulanmaktadır.
 • Oluşturulan süreçler kullanılmakta, sürekliliği sağlanmakta, süreç performansı yönetilmekte, ölçülmekte ve izlenmekte, süreçler sürekli geliştirilmektedir.. Süreçlerin etkinliği ve kontrolü için kriter ve yöntemler belirlenmiştir. Süreçlerin çalıştırılması ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilgi akışı sağlanmaktadır

  TAAHHÜTLERİMİZ ;

 • Belirlenen Kalite Hedeflerini yerine getirmek ve tüm personelin Kalite Politikası çerçevesinde hizmet vermesini sağlamaktır.
 • Hastanemiz üst yönetimi Taahhütlerini yerine getirmek ve kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için; kalite Politikasını oluşturmuş, tüm personele iletmiş ve gereklerini yerine getirmektedir.
 • Ölçülebilir Kalite hedeflerini belirlemiş, tüm personele iletmiş ve gereklerini yerine getirmektedir.
 • Hasta ve çalışan  odaklı kalite sistemi kurulmuş ve hizmet kapasitemiz tanımlanmış, personele iletilmiştir. Çalışanlarımızın ve hizmet alan hastalarımızın  memnuniyeti Görüş Öneri ve Şikayet Bildirimleri Değerlendirme Prosedürüne  göre alınmakta ve gereklilikleri yerine getirilmektedir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 • HD.PR.01-GÖRÜŞ.ÖNERİ VE ŞİKÂYET BİLDİRİMLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜR

                                                                                                                                                                                  BAŞHEKİM
                                                                                                                                                                                          
DR.HACI BAYRAM GÜRBÜZ